Μονοχρωμία

Πλαστικά ποτήρια 504 και 505 μονοχρωμία σε ποσότητα 5.000 τεμαχίων.

Τετραχρωμία

Πλαστικά ποτήρια 504 και 505
μέχρι και 4 χρ. σε ποσότητα
23.000 τεμαχίων.

Μονοχρωμία

Χάρτινα ποτήρια 8oz και 12oz μονοχρωμία σε ποσότητα 5.000 τεμαχίων.

Τετραχρωμία

Double Wall και χάρτινα ποτήρια
8oz και 12oz μέχρι και 4 χρωματα
σε ποσότητα 5.000 τεμαχίων.

 

Πομπέ

Καπάκια Πομπέ για πλαστικά ποτήρια freddo 504 και 505.

 
Ζεστού ροφήματος

Καπάκια ζεστού ροφήματος με
πιπίλα για χάρτινα ποτήρια 8oz
και 12oz.